مانومترو ترمومتر
 

انواع دماسنج (ترمومتر)
با قطر و محدوده دمای متنوع

دماسنج (ترمومتر)
  استیل با سر قابل تنظیم


دماسنج (ترمومتر) 
با قطر و محدوده دمای متنوع

دماسنج دیواری

  رطوبت سنج
         

 رگلاتور ترموستاتیک

انواع گیج خشک (مانومتر )
معمولی با قطر و محدوده
اندازه گیری فشار متنوع

 انواع خلاء سنج

انواع گیج روغنی (مانومتر ) 
با قطر و محدوده اندازه گیری متنوع

هیدرو متر
         

مانومتر اکسیژن

مانومتر نیتروژن

باد سنج تایر
   

گیج یا مانومتر:
تکنیک های زیادی برای اندازی گیری فشار و خلاء وجود دارد. وسیله که برای اندازه گیری فشار و خلاء استفاده میشود به ترتیب فشار سنج و خلاء سنج  نامیده می شوند.
 مانومتر هم وسیله ای است که از یک ستون مایع برای اندازه گیری فشار استفاده میکند، هر چند امروزه این کلمه به صورت عام به انواع مختلف فشارسنج خطاب میشود.

دماسنج یا ترمومتر:
وسیله ای برای اندازه گیری دما یا گرادیان دما به روش های مختلف و بر اساس اصول متفاوت میباشد.